Financiële ondersteuning

Welke evenementen komen in aanmerking voor financiële ondersteuning?

Ook voor 2018 kunnen organisatoren in aanmerking komen voor financiële ondersteuning van evenementen. Gemeentelijke subsidie zal, meer dan in voorgaande jaren, worden ingezet als een aanvullende subsidie op het evenement. Evenementen moeten kunnen aantonen financieel grotendeels op eigen benen te kunnen staan en dienen van aanvulling te zijn in het opleveren van een evenwichtig jaarprogramma (in tijd, soort, locatie en doelgroep) en/of aan te sluiten bij de strategische doelen van de Gemeente Apeldoorn.

Een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor publieksevenementen die in 2018 plaatsvinden, kon u tot 1 november 2017 aanvragen. Houd er dus rekening mee dat voor 1 november 2017 je aanvraag voor financiële ondersteuning van je evenement in 2018 binnen ingediend moet zijn! Een financiële bijdrage vanuit de gemeente voor springplankevenementen in 2018 kunt u tenminste 16 weken voorafgaand aan uw evenement aanvragen. Hieronder vindt u meer informatie over de criteria voor het aanvragen van subsidie voor de diverse soorten evenementen. Apeldoorn Marketing adviseert het College van B&W over subsidietoekenning van publieksevenementen, springplankevenementen en citymarketingevenementen.

1. Publieksevenementen

Publieksevenementen zijn evenementen die bijdragen aan een aantrekkelijk jaarprogramma in tijd, soort, locatie, doelgroep en ruimte. Voor 2017 is hier een gemeentelijk bedrag van € 290.000,- ter beschikking gesteld. Er vindt nog maar één ronde in plaats van meerdere rondes per jaar. Zodoende kan er gewerkt worden aan een evenwichtig evenementenprogramma en krijgen organisatoren tijdig uitsluitsel dat ook qua sponsoring meer zekerheid biedt. Daarnaast is de criteria ‘subsidie wordt in drie jaar afgebouwd’ niet meegenomen in de nieuwe regeling voor publieksevenementen. Tot 1 november 2016 kon u een aanvraag voor evenementensubsidie voor publieksevenementen indienen voor 2017. De gemeente toetst subsidieaanvragen voor publieksevenementen evenementen op voorwaardelijke en inhoudelijke criteria.

Voorwaardelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

De voorwaardelijke toetsingscriteria beoordelen de professionaliteit van de organisatie, de deugdelijkheid van de begroting en de plaats van het evenement in de stad. De criteria zijn als volgt.

 • Transparante begroting: de begroting van het evenement moet transparant en kostenefficiënt zijn opgesteld. Het moet duidelijk zijn welke opbrengsten (ook van andere subsidiegevers) en uitgaven het evenement met zich meebrengt.
 • Noodzaak subsidie: uit de begroting moet blijken dat er een financiële noodzaak voor een subsidieaanvraag is. Het gevraagde subsidiebedrag is maximaal 40% van de begroting.
 • Datum en tijdstip: het evenement moet duidelijk zijn afgestemd op andere evenementen. Houd bijvoorbeeld rekening met overlap met andere evenementen wat betreft datum, plaats, tijd en doelgroep.
 • Vergunning: het evenement moet passen in het vergunningenbeleid van de gemeente Apeldoorn, bijvoorbeeld vanwege de veiligheid en het voorkomen van overlast.

Inhoudelijke criteria voor subsidie publieksevenementen

Vanaf 2016 hanteert het College van Burgemeester en Wethouders een matrix met overige inhoudelijke criteria die de doorslaggevende factor zijn voor toekenning van subsidies voor publieksevenementen waaronder directe economische spin-off: publieksevenementen leiden tot substantiële bestedingen bij Apeldoorns ondernemers door bezoekers, bij voorkeur van buiten de regio. We letten op:

 1. Het aantal bezoekers: het evenement trekt veel bezoekers
 2. De herkomst van bezoekers: het evenement richt zich aantoonbaar ook op bezoekers die buiten de regio wonen
 3. Het meerdaags verblijf: het evenement zet aan tot overnachtingen in de stad
 4. De samenwerking in de stad: de evenementenorganisatie werkt samen met ondernemers en instellingen in de stad
 5. Indirecte economische spin-off: publieksevenementen dragen bij aan het (inter)nationale imago ‘Apeldoorn als aantrekkelijke stad op de Veluwe’. Hierbij letten we op:
 • Het toeristisch imago van Apeldoorn: het evenement draagt bij aan meer bezoekers naar Apeldoorn trekken
 • Het evenement sluit aan bij de strategische doelstellingen van de stad waaronder gezinsstad, young professionals en het aantrekken van meer toerisme.
 • Het verwachte mediabereik van het evenement: het evenement heeft een groot bereik in (inter)nationale media.
 • Vernieuwing: het evenement is vernieuwend of heeft vernieuwende onderdelen in vergelijking met voorgaande keren. Denk hierbij aan vernieuwing van het inhoudelijk concept, de doelgroep en de mediacampagne.
 • Duurzaamheid loopt als rode draad door alle doelen en de uitvoering heen.

Meer informatie

2. Springplankevenementen

Kleinschalige, nieuwe initiatieven, zogenaamde ‘springplankevenementen’, kunnen ook in aanmerking komen voor financiële ondersteuning. Indien u beroep wilt doen op financiële ondersteuning dient u uw aanvraag 16 weken voorafgaand aan uw evenement te hebben ingediend. Het budget voor springplankevenementen is maximaal 10% van het jaarlijks vastgestelde evenementensubsidieplafond. Springplankevenementen worden maximaal drie jaar gesubsidieerd. De gemeente ondersteunt maximaal 40% van de begroting met een maximaal subsidiebedrag van € 2.500,- per evenement per jaar.

Meer informatie

3. Citymarketingevenementen

Om in aanmerking te komen voor ondersteuning vanuit het beschikbare budget voor citymarketingevenementen, moet het desbetreffende evenement een aantoonbaar grote bijdrage leveren aan de onderscheidende positionering van Apeldoorn als kindvriendelijke stad op de Veluwe, waar slim kennis wordt toegepast. De uitdaging ligt erin de beste daarin te willen zijn. Dus de meest kindvriendelijke (en daarmee ook voor anderen vriendelijke) stad. De stad met de beste werk-privé balans. En de stad waar we op de slimste manier kennis toepassen. Zo positioneren wij Apeldoorn als de meest attractieve stad van de Veluwe. Overigens, u kunt een bijdrage uit dit budget ontvangen naast een eventuele evenementensubsidie. Het te ondersteunen evenement moet bij de doelgroepen van onze citymarketing activiteiten dus een concrete bijdrage aan het gewenste imago van Apeldoorn leveren.

Voor meer informatie over citymarketing kunt u terecht bij bij Michaela Luttenberg, evenementenmanager van Apeldoorn Marketing. Zij is van maandag tot en met donderdag bereikbaar op (06) 5794 2886, of via m.luttenberg@apeldoornpromotie.nl.

4. Topsportevenementen

Er is een beperkt topsportevenementenbudget beschikbaar. Het betreft (inter)Nationale sportevenementen die aansluiten bij de kernsporten van de provincie Gelderland (atletiek en wandelen, hippische sporten, wielrennen en tennis). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met dhr. Geelen, senior beleidsadviseur van de Gemeente Apeldoorn, mail h.geelen@apeldoorn.nl of bel 14055.